Polityka Prywatności

I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej „Plichta”, „my”, „nam”), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe Volkswagen Plichta, Audi Centrum Gdańsk, Audi Centrum Gdynia, Seat Plichta Gdańsk, Seat Plichta Gdynia oraz Skoda Plichta lub poszczególne strony markowe (dalej łącznie „Użytkownicy”).

Plichta Spółka z o.o. Sp. Komandytowa jest podmiotem sprawującym kontrolę nad danymi osobowymi w ramach utworzonej Grupy Plichta. Zasadniczym celem utworzenia Grupy Plichta jest uregulowanie w sposób wyczerpujący i kompleksowy obowiązków Współadministratorów danych osobowych zarówno w sferze wewnętrznej – względem siebie, w stosunkach zewnętrznych – w relacji do osób, których  dane są przetwarzane, jak również wobec organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu  je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.

Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywał w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (umówienie jazdy testowej, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

Dane kontaktowe Plichta:

Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą
w Wejherowie
 (84-200), ul. Gdańska 13C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000389120 , NIP 588-238-13-36, REGON 221248080

Dane kontaktowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Plichta:

  1. Plichta Spółka z o. o.  Sp. K.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13c  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000389120, NIP 5882381336, REGON  221248080;
  2. CAR-EXPRESS Sp. z o.o.; 81-006 Gdynia; ul. Morska 318 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640561, NIP 9581675878, REGON 365576680;
  3. CARENT Sp.  z o.o.; 80-174 Gdańsk; ul. Lubowidzka 40, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000641786, NIP 5833217714, REGON 365629063;
  4. Plichta CLS Sp. z o.o.; 80-174 Gdańsk; ul. Lubowidzka 40 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000640307, NIP 5833216703, REGON 365574400;
  5. Plichta CNP Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000640511, NIP 5882421573, REGON 365576510;
  6. Plichta Spółka z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000388549, NIP 5882381313, REGON 221241451;
  7. Plichta Spółka Jawna; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000394144, NIP 5882387416, REGON 221493566;
  8. Auto-Expert Premium Edyta Kryger 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 5881461777, REGON 19114728

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

M Consulting Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 148
Biuro inspektora: 81-006 Gdynia; ul. Morska 318,
Paweł Modrzejewski, tel. 544 544 006, e-mail: inspektor@plichta.com.pl

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności firmy Plichta odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Firma Plichta realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: inspektor@plichta.com.pl lub pisemnie na adres Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gdańska 13C, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Dane Osobowe”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez  zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Grupa Plichta podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed  bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik oraz zleceniobiorca Grupy Plichta mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do  zachowania poufności.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Grupa Plichta przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Plichta każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Sposób zbierania danych

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody, od Autoryzowanych Dealerów lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych poszczególnych marek, z naszych stron internetowych w formie poprzez np. sklepy internetowe, formularze kontaktowe, formularze zapisów na jazdy testowe, konfiguratorów, mediów społecznościowych, infolinii. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych firma Plichta gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie XII).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, numer VIN pojazdu, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych kontaktowych, wystarczy, że  podasz nam tylko jedną z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres e-mail.

W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych firma Plichta może zbierać różne dane osobowe, których  podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne, żeby obsłużyć Twoje  zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście z naszymi Autoryzowanymi Dealerami lub Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi.

Użytkownicy korzystający z naszego serwisu (stron Plichta) pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że chcą się zalogować.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to  właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Grupa Plichta nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np.  zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt u Autoryzowanego Dealera danej marki  lub za pośrednictwem poczty  email. Adresy dealerów znajdują się na stronie: https://www.plichta.com.pl/kontakt/.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje  dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon. Do  momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś, cofając zgodę.
Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np.  realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to  możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VIII. Przechowywanie danych

Firma Plichta przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od  nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

IX. Udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika, w zależności od  celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym  zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center.

W zakresie celu marketingowego odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego mogą być Autoryzowani Dealerzy oraz Autoryzowani Partnerzy Serwisowi danej marki, działający na zlecenie i w imieniu Grupy Plichta.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od  Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

X. Cookies

W związku z korzystaniem przez Ciebie z  naszych stron internetowych, Grupa Plichta gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Grupa Plichta wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto Grupa Plichta korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do  gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Grupa Plichta.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Grupa Plichta, reprezentowanej przez  Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą
w Wejherowie, ul. Gdańska 13C. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz  „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez  użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Grupa Plichta informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Grupy Plichta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

  1. opartego o zgodę Użytkownika – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na  zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez Grupę Plichta, VGP, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego  konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi;
  2. bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na  stronach Grupy Plichta oraz na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach do Twoich preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www.

Reklama banerowa

Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika na naszych stronach internetowych wykorzystujemy po to, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową (ogłoszenia reklamowe). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej nie wykorzystujemy danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika.

XI. Zmiany w Polityce

Grupa Plichta zastrzega sobie prawo do  wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Grupa Plichta będzie informowała stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu plichta.com.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

XIII. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na  stronach vw.plichta.com.pl, vwuzytkowe.plichta.com.pl, skodaplichta.pl, audicentrumgdansk.pl, audicentrumgdynia.pl, plichta-gdansk.seat-auto.pl, plichta-gdynia.seat-auto.pl, seat.plichta.com.pl, audi.plichta.com.pl oraz www.vw-group.pl nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na  pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej mogą być dostępne za  dopłatą lub nie być dostępne na polskim rynku.